(1)
Redaktion, P. Zum Tode Von Nikos Poulantzas. PROKLA 1979, 9, 125-126.