(1)
Altvater, E. Klaus-Dieter Tangermann – Ein Nachruf. PROKLA 2002, 32, 7-9.