Salomon, D. „Carl Schmitt Reloaded: Otto Depenheuer Und Der ‚Rechtsstaat‘“. PROKLA. Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft, Bd. 38, Nr. 152, September 2008, S. 429-42, doi:10.32387/prokla.v38i152.463.